Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS A GYÓGYPEDAGÓGIA BA SZAKON

Utolsó módosítás: 2020. október 27.

A szakirányválasztás menete

Gyógypedagógia alapszakon a jogszabály két szakirány elvégzését, illetve egy szakirány és a választott szakirányt bővítő, a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő ismeretek megszerzését írja elő a hallgatóknak. A szakirányválasztásra az első tanév végén, pedagógusi végzettséggel rendelkezőknek az első félév végén kerül sor.

Választható szakiránypárok:
• Logopédia – Pszichopedagógia
• Pszichopedagógia – Inkluzív nevelés szakiránybővítő ismeretkör
• Logopédia – Inkluzív nevelés szakiránybővítő ismeretkör

 A szakirányok választásának feltételei

A szakirányválasztás feltétele a Funkcionális anatómia I. és a Gyógypedagógiai pszichológia – pszichodiagnosztika I. című tárgyak teljesítése. A logopédia szakirány választásának feltétele továbbá a logopédia alkalmassági vizsgán "megfelelt" minősítés. A pszichopedagógia szakirány és az inkluzív nevelés szakiránybővítő ismeretkör választásához nem kell alkalmassági vizsgát tenni.

A logopédia alkalmassági vizsga menete és követelményei

Azon hallgatók részére, akik logopédia szakirányon kívánják tanulmányaikat folytatni, az alkalmassági vizsgán való részvétel kötelező!

Az alkalmassági vizsga lebonyolítása pedagógusi végzettséggel rendelkezőknek a képzés első félévének végén, minden más esetben a képzés második félévének végén történik.
Azon hallgatóknak, akik tanulmányi előrehaladásuk alapján nem jogosultak szakirányválasztásra, lehetőségük van előalkalmassági vizsga letételére. Amennyiben az előalkalmassági vizsgán „MEGFELELT" minősítést kapnak, a következő félévben nem kell újabb alkalmassági vizsgát tenniük, és felvehetik a logopédia szakirányt.

Az alkalmassági vizsga írásbeli és szóbeli részből áll és bizottság előtt zajlik.
Az írásbeli részben a jelentkezőknek az írott nyelvi képességeikről kell számot adniuk. Az írásbeli nyelvi feladatsor eredménye a megírás napján, a vizsga helyszínén kerül közlésre.
A szóbeli, beszédalkalmassági vizsga fő kritériumai az ép artikulációs szervek megléte és a helyes nyelés mellett a magyar nyelvi norma szerinti kiejtés és kifejezés, a tiszta csengő hang, a jó ritmusú kifejező beszéd.

Amennyiben a bizottság ezek valamelyikében eltérést állapít meg, az kizáró ok lehet, illetve a bizottság visszajelzést ad a jelentkezőnek arról, hogy az észlelt eltérés korrigálható/fejleszthető-e. Például: fogsorzáródási rendellenesség esetén javasolhatja a fogszabályozást és párhuzamosan zajló logopédiai terápiát. Ugyanígy a hangadást vagy az artikulációt érintő eltérések esetén.

Abban az esetben, ha a bizottság „Korrekció javasolt" minősítést ad a szóbeli alkalmassági vizsgán, a hallgatónak térítési díj ellenében lehetősége van a következő félévben újabb szóbeli alkalmassági vizsgát tenni.

Az alkalmassági vizsga első része a központi szervezésű írott nyelvi képességfelmérés, melynek során a hallgatók az alábbi feladattípusokat tartalmazó tesztet töltenek ki:
• helyesírási feladatok,
• szókincsfelmérés,
• írott nyelvi szöveg javítása.
(Ajánlott irodalom a felkészüléshez: A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémia Kiadó, 2015. A szabályzat szövege példatár nélkül az interneten is elérhető: helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12)
Az írásbeli nyelvi feladatsor próbafeladatait itt letöltheti.

A vizsga második részében a jelentkezők beszédállapotának felmérése bizottság előtt történik, melynek tagjai egyetemei oktatók és logopédusok. Ekkor a jelentkezők által szabadon választott szöveg és egy ismeretlen szöveg felolvasása mellett a bizottság megfigyeli és értékeli a spontán beszédet és annak kifejező voltát, az alábbiak figyelembevételével:
• hangadás,
• helyes légzés,
• artikuláció,
• beszédritmus.

Megvizsgálják emellett
• a helyes nyelés meglétét és
• a fogsorzáródást.

Az alkalmassági vizsga kritériumai és értékelése

Az írott nyelvi képességfelmérés eredményének legalább 60%-ot el kell érnie ahhoz, hogy az alkalmassági vizsgát a beszédállapot-felmérést végző bizottság előtt folytathassa a hallgató.
A nyelvi feladatsor 60% feletti teljesítése esetén a vizsgázó „Megfelelt, beszédalkalmassági vizsgára bocsátható", 60% alatti teljesítése esetén pedig „Nem felelt meg" minősítést kap.

Az alkalmassági vizsga 2. részében a beszédállapot-felmérés fent említett minden szempontjából „Megfelelt" minősítést kell szereznie a jelentkezőnek.

A beszédállapot-felmérés és így a logopédiai alkalmassági vizsga összesített eredménye:
„Megfelelt" - „Korrekció javasolt" – „Nem felelt meg" lehet.

A bizottság által felállított szakmai vélemény felülvizsgálatára nincs lehetőség, a következő félévi szakirány-választási időszakban van lehetőség új felmérésre.

AZOK A HALLGATÓK KEZDHETIK MEG TANULMÁNYAIKAT A LOGOPÉDIA SZAKIRÁNYON, AKIK VALAMENNYI RÉSZTERÜLETEN SIKERES ALKALMASSÁGI VIZSGÁT TETTEK!

A logopédia szakirányra való, keretszámot meghaladó jelentkezés esetén a tanulmányi átlag alapján rangsorolunk.

Az alkalmassági vizsga lebonyolítása

Bejelentkezés alkalmassági vizsgára a Neptun rendszerben „Kérvények" menüpontban a „Logopédia alkalmassági vizsga" kérvénysablon kitöltésével tud jelentkezni a hallgató.

Az egyetem térítési és juttatási szabályzata az alkalmassági vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére 3.000,- Ft eljárási díjat határoz meg, melyet a vizsgára bejelentkezett hallgatóknak legalább két munkanappal a vizsga megkezdése előtt be kell fizetniük.

A BEFIZETÉS MÓDJA:
Átutalás az egyetem gyűjtőszámlájára (számlaszám: 10035003-00336121-01120008)
A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem
Közlemény: Neptun-kód és Név (példa: NK-AB1234 Kis Aladár)

Az alkalmassági vizsgára, kérjük hozza magával:
- személyazonosságát igazoló okmányát, lakcímkártyáját;
- a vizsgadíj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást

 
 
 

 


< Vissza